स्थानीय तह निर्वाचन विशेष (श्रृङ्खला–५)

(गतसाताको बाँकी)
खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा (अनुसूची ९(५), अनुसूची ९(७) समेतबाट)
– खानेपानी सम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन
– साना जलविद्युत आयोजना, साना जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
– स्थानीयखानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्डर योजना, कार्यान्वयन र नियमन
– स्थानीय विद्युत वितरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियमन
– खानेपानी महसुल निर्धारण र खानेपानी सेवा व्यवस्थापन
– स्थानीय साना सतह तथा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको सञ्चालन र मर्मत–सम्भार सेवा शुल्क निधारण र संकलन व्यवस्थापन
– स्थानीय तटबन्ध नदी तथा पहिरो नियन्त्रण तथा नदी व्यवस्थापन र नियमन
– वैकल्पिक ऊर्जा
– स्थानीयतहमा वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयनर नियमन
– स्थानीयतहमा वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धी प्रविधि विकास र हस्तान्तरण, क्षमता अभिवृद्धि एवम् प्रबद्र्धन
विपद् व्यवस्थापन
– विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन
– स्थानीयस्तर विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना
– स्थानीयस्तरमा विपद् पूर्व तयारी, खोज तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पूर्व भण्डारण, वितरणर समन्वय
– विपद् जोखिम क्षेत्रको नक्सांकन, बस्तीहरूको पहिचान र स्थानान्तरण
– विपद व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय समुदाय तथा संघ–संस्थासँग सहयोग, समन्वय र सहकार्य
– विपद् कोष स्थापना तथा सञ्चालन र स्रोत साधनको परिचालन
– विपद् जोखिम न्यूनीकरणका स्थानीयस्तर आयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
– विपद् पश्चात् स्थानीयस्तरको पुनस्थापन र पुनर्निर्माण
– स्थानीयस्तरको विपद् सम्बन्धी तथ्यांक व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान
– स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन प्रणाली
जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण
– जलाधार तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन रनियमन
– प्राकृतिक प्रकोप रोकथाम र पूर्व तयारी
– सामुदायिक भू–संरक्षण र सोमा आधारित आयआर्जन कार्यक्रम
– पानी मुहान संरक्षण
– भू–संरक्षणर जलाधार व्यवस्थापन जन्य सामुदायिक अनुकूलन
– खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण
– खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड रनियमन
– ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, नुन, माटो, फायर क्ले तथा स्लेट आदि खानीजन्य वस्तु सम्वन्धीसर्वेक्षण, अन्वेषण, उत्खनन्
– ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, नुन, माटो, फायरक्ले तथा स्लेट आदि खानीजन्य वस्तुको संरक्षण, विकास, उत्खनन् र उपयोग सम्बन्धी दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापन ।
– स्थानीय खानी तथा खनीज पदार्थ सम्बन्धी सूचना तथा तथ्यांक संकलन, अभिलेखन तथा व्यवस्थापन
भाषा संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास
– भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास सम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन नियमन
– पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालयको संरक्षण, सम्भार, प्रवद्र्धन र विकास
– परम्परागत जात्रा, पर्वहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापन
संविधानको अनुसूची (९) मा उल्लिखित साझा अधिकार
सहकारी
– सहकारी अनुसूची ८ (२) मा समावेश भएको
शिक्षा, खेलकूद र पत्रपत्रिका
– शिक्षा (अनुसूची ८ (८) अन्तर्गत समावेश)
– स्थानीयस्तरमा खेलकुदको संरचना पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन तथा विकास
– स्थानीयस्तरमा खेलकुद प्रशासन र संघ–संस्थाको नियमन र समन्वय
– खेलकुद विकास र प्रबद्र्धन
– राष्ट्रियर प्रादेशिक खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना र सहभागिता
– खेलकुद सम्बन्धी प्रादेशिक पूर्वाधारको विकास
– स्थानीयतहका पत्रपत्रिकाको प्रकाशन अनुमति, अभिलेख र नियमन
स्वास्थ्य
– अनुसूची ८ (८) अन्तर्गत समावेश
कृषि
– अनुसूची ८ को १५ र १८ मा समावेश
विद्युत, खानेपानी, सिँचाइ जस्ता सेवाहरू
– विद्युत वितरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन
– खानेपानी महसुल निर्धारण र खानेपानी सेवा व्यवस्थापन
– स्थानीयसाना सतह तथा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको सञ्चालन र मर्मत–सम्भार सेवा शुल्क निधारण र संकलन व्यवस्थापन
– स्थानीय तटबन्ध नदी नियन्त्रण तथा नदी व्यवस्थापन नियमन अनुगमन
– स्थानीय पहिरो नियन्त्रण व्यवस्थापन नियमन अनुगमन
सेवाशुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क (अनुसूची ९ (१४) बाट समेत)
– स्थानीय सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
– संघीय कानुन र प्रदेश कानुन बमोजिम अख्तियारी दिइएका प्रकृतिक स्रोत साधन र सेवाशुल्क जस्ता रोयल्टी संकलन, समन्वय र नियमन
– कममूल्यका खनीज पदार्थको उत्खनन् रप्रयोगबाट प्राप्त रोयल्टी
– सामुदायिक वनको सञ्चालन र व्यवस्थापनबाट प्राप्त रोयल्टी
– पानीघट्ट, कूलो, पैनी आदि सञ्चालनबाट प्राप्त रोयल्टी
वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरूंगी, जल उपयोग, वातावरण पर्यावरण तथा जैविक विविधता (अनुसूची ८ को १० समेत)
– स्थानीयस्तरमा सामुदायिक, ग्रामीण तथा सहरी, धार्मिक, कवुलियती वनको संरक्षण, सम्वद्र्धन, उपयोग र नियमन एवम् वन उपभोक्ता समूहको व्यवस्थापन
– मध्यवर्ती क्षेत्रको सामुदायिक, धार्मिक र कबुलियती वनको व्यवस्थापन
– स्थानीयस्तरमा नदी किनार, नदी उकास, नहर किनार तथा सडक किनार वृक्षारोपण व्यवस्थापन
– स्थानीयस्तरमा निजी तथा व्यवसायिक वनको प्रबद्र्धन तथा नियमन
– स्थानीयस्तरमा सार्वजनिक खाली जग्गा र नाङ्गा पाखा वा क्षेत्रमा वृक्षारोपण, सम्भार र उपयोग तथा व्यवस्थापन
– स्थानीयस्तरमा जडिबुटी तथा अन्य गैरकाष्ठ वन पैदावार सम्वन्धी, सर्भेक्षण, उत्पादन, संकलन, प्रवद्र्धन, प्रशोधन, र बजार व्यवस्थापन
– वन बीऊ बगैंचा ९द्यचभभमष्लन क्भभम इचअजबचमक( द्यक्इ० स्थापना, व्यवस्थापन र प्रबद्र्धन
– नर्सरीस्थापना, बिरुवा उत्पादन, वितरण, रोपण र प्रबद्र्धन
– वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गीको संरक्षण, व्यवसायिक पालन, उपयोग र अनुगमन
– मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन
– स्थानीय प्राणी उद्यान (चिडियाखाना) स्थापना र सञ्चालन
– स्थानीय वन्यजन्तु पर्यटन र आयआर्जन
– स्थानीयस्तरमा आखेटोपहार व्यवस्थापन
– स्थानीयस्तर मावन, वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गीको अभिलेखांकन तथा अध्ययन अनुसन्धान
– वातावरण पर्यावरण तथा जैविक विविधता
– रैथाने प्रजातीको संरक्षण र प्रबद्र्धन
– मिचाह प्रजातीको नियन्त्रण
– स्थानीयस्तरकोजोखिम न्यूनीकरण
– जैविक विविधताको अभिलेखांकन
– स्थानीयस्तरमा हरियाली प्रबद्र्धन
– स्थानीय साना जल उपयोग सम्बन्धी क्षेत्रगत अयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन
खानीतथा खनीज
– अनुसूची ८(२१) मा समावेश भएको
विपद् व्यवस्थापन
– अनुसूची ८(२०) मा समावेश भएको
सामाजिकसुरक्षा र गरिबी निवारण
– सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन
– पहिचान भएका एवम् लक्षित समूह सम्बन्धी स्थानीय योजना, कार्यक्रम, स्रोत परिचालन र व्यवस्थापन
– सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय निकाय तथा संघ–संस्थासँग सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य
– सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी स्थानीय तथ्यांक र सूचना व्यवस्थापन
– गरिबी निवारण
– गरिबी निवारण सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, नियमन र अध्ययन अनुसन्धान
– गरीब घरपरिवार पहिचान सम्बन्धी स्थानीय सर्वेक्षण, सूचना व्यवस्थापन र नियमन
– स्थानीय सामाजिक सुरक्षा योजना र व्यवस्थापन
– राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय संघ–संस्थासँग सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य
व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्यांक
– संघीय कानुन र मापदण्ड बमोजिम स्थानीय तहमा व्यक्तिगत घटना (जन्म,मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइँ सम्बन्ध विच्छेद र धर्मपुत्र र धर्मपुत्री, बसाइँ सराइँको दर्ता
– आधुनिक प्रविधि अपनाइ व्यक्तिगत घटनाको अभिलेख व्यवस्थापन र प्रतिवेदन
– स्थानीय तथ्यांक सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन
पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय
– स्थानीयस्तरमा पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय संरक्षण, सम्बद्र्धन र पुनर्निर्माण
सुकुम्बासी व्यवस्थापन
– संघीय र प्रदेश कानुन बमोजिम स्थानीय तहमा सुकुम्बासी पहिचान र अभिलेख व्यवस्था
– स्थानीयस्तरमा सुकुम्बासी सम्बन्धी जीविकोपार्जन र बसोबास व्यवस्था
प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी
– अनुसूची ९ (६) मा समावेस
सवारीसाधन अनुमति
– यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन
– स्थानीय सार्वजनिक यातायातको रुट निर्धारण, अनुमति, नवीकरण, सेवाको गुणस्तर, भाडा दर निर्धारण र नियमन
– ट्याक्सी सेवा अनुमति, व्यवस्थापन र नियमन
– वातावरणमैत्री, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद् जोखिम संवेदी, अपांगता र लैङ्गिक मैत्री यातायात प्रणालीको स्थानीय तहमा प्रवद्र्धन
संविधानका मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, राज्यका नीति सम्बन्धी धारा र अन्य धारामा उल्लिखित कार्यको विस्तृतीकरण
संस्कृतिक्षेत्र
– स्थानीयस्तरमा गुठी अन्तर्गत परम्परागरतरूपमा चलिआएका विभिन्न जात्रा, पर्वहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापन
धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको व्यवस्थापन
– स्थानीय महŒवका धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको व्यवस्थापन
आवासको हक
– आधारभूत आवासका योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन (स्थानीय तह)
महिला हक सम्बन्धी
– महिला हक सम्बन्धी नीति, योजना, कार्यान्वयन, समन्वय र नियमन
– स्थानीयस्तरमा महिलाको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सशक्तीकरण र क्षमता विकास
– लैंगिक हिंसा निवारणका लागि निरोधात्मक, प्रबद्र्धनात्मक, संरक्षणात्मक उपाय र पुनस्र्थापना
– लैंगिक उत्तरदायी बजेट र परीक्षण सम्बन्धी कार्य
महिला तथा बालबालिका क्षेत्र
– बालबालिकाको हकहित संरक्षण सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन
– स्थानीयस्तरमा बालबालिकाको हकहित संरक्षण
– स्थानीयस्तरमा बालमैत्री शासकीय प्रबन्ध, बाल क्लव, स्थानीय बाल संरक्षण समिति र बाल सञ्जाल
– बालबालिकाकोहकहित संरक्षण सम्बन्धी संघ, प्रदेश, निकाय र संघ–संस्थासँग सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य
– स्थानीयस्तरमा बालबालिका परिवार सहयोग
– स्थानीयस्तरमा बैकल्पिक स्याहार पद्धतिको कार्यान्वयन
– स्थानीयस्तरमा बाल न्याय
– स्थानीयस्तरमा बाल गृह रपुनस्र्थापन केन्द्र, शिशु स्याहार केन्द्र र बाल विकास केन्द्र व्यवस्थापन
– स्थानीयस्तरमा सडक बालबालिका व्यवस्थापन
– स्थानीयस्तरमा बालबालिकाको हिंसा नियन्त्रण
– बालसुधार तथा पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना, सञ्चालन, अनुमति र नियमन
– आपत्कालीन बाल उद्धार कोष स्थापना र व्यवस्थापन
युवाक्षेत्र
– स्थानीयस्तरमा युवा जागरण, सशक्तीकरण र परिचालन
– स्थानीयस्तरमा युवा सीप, उद्यमशीलता तथा नेतृत्व विकास
राज्यकानीति (विकास संवन्धि नीति)
– विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धिका कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन (स्थानिय तह)
– वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान र प्रविधि विकासमा लगानी
(स्थानीय तह)
– राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारका कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन (स्थानीय तह)
– सूचना प्रविधिमा सर्वसाधरण जनताको सहज र सरल पहुँच बारेका कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन
– स्थानीयस्तरमा सूचना प्रविधिको प्रयोग तथा उपयोग
राज्यकानीति (प्राकृतिक स्रोत र साधनको संरक्षण, सम्बद्र्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति)
– जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकासका कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन
– नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकासका कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन
– जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण र नदीको व्यवस्थापन गर्दै दिगो र भरपर्दो सिँचाइ विकासका आयोजनाको कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन
– विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्व सूचना प्रणाली सम्बन्धी कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन
राज्यका नीति (नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति)
– आधारभूतबसोबास (प्रदेश स्तर) मा समन्वय
– अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन
– योजनावद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकासका कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन । एकीकृत बस्ती विकासका लागि जग्गाको एकीकरण तथा जग्गा विकास र व्यवस्थापन
– आधारभूत यातायात (प्रदेशस्तर) मा समन्वय
– यातायात क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि
– यातायात सुविधामा नागरिकको सरल, सहज र समान पहुँच
– वातावरण अनुकूल र मैत्री प्रविधिलाई प्राथमिकता
– निजी यातायातको नियमन र नियन्त्रण
– सुरक्षित, व्यवस्थित, भरपर्दो र अपाङ्गता(मैत्री यातायात प्रणाली
संविधानका मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त सम्बन्धी धारा र अन्य धारामाउल्लिखित कार्यको विस्तृतीकरण स्थानीयबजेट, वित्तीय व्यवस्थापन र लेखापालन संविधानको भाग(१९ र स्थानीय योजना (स्थानीयस्वायत्त शासन ऐन, २०५५)
अर्थ तथा वित्त क्षेत्र
– स्थानीयतहको समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण तथा स्थानीय आर्थिक नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
– आर्थिक साधनको बाँडफाँड र समता एवम् स्थानीय विकासका लागि आर्थिक साधनको महत्तम उपयोग तथा परिचालन
– स्थानीय राजश्व सम्बन्धी नीति, कानुन तर्जुमा कार्यान्वयन र नियमन
– स्थानीय सार्वजनिक खर्च सम्बन्धी नीति तर्जुम कार्यान्वयन र नियमन
– स्थानीय ऋण तथा अनुदानको व्यवस्थापन र नियमन
– स्थानीय लगानी प्रक्षेपण (सरकारी, सहकारी र नीजि) र वित्तीय व्यवस्थापन
– स्थानीय सरकारी सम्पतिको एकीकृत विवरण
– स्थानीय सरकारी बाँकी रकमको लगत राख्ने रअसुल उपर गर्ने
योजना
– स्थानीयतह विकास नीति, स्थानीयस्तरका अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा र अनुगमन तथा मूल्यांकन
– स्थानीय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र निर्धारण
– स्थानीय मानव संशाधन विकासका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना तर्जुमा
– स्थानीयस्तरमा सञ्चालित केन्द्रीय र प्रादेशिक विकास आयोजना कार्यान्वयन, समन्वय, सहकार्य
– अध्ययन अनुसन्धान
– वार्षिक विकास कार्यक्रम, स्वीकृति, कार्यान्वयन र नियमन
– गरिबी निवारणको रणनीति तर्जुमा
– अनुगमनतथा मूल्यांकनको आधारप्रक्रियानिर्धारण, क्षेत्रगत नीतिको अनुगमन तथा मूल्यांकनस विकास आयोजना कार्यान्वयन, अनुगमन र प्रतिफलको समीक्षा
स्थानीय आर्थिक प्रणाली तथा कोष
– स्थानीय सञ्चितकोषबाट खर्च गर्न सकिने सम्बन्धी स्थानीय आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी नीति तथा कानुन निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन
– स्थानीय बजेट सीमा निर्धारण, तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
– स्थानीय लेखा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन
– स्थानीय संचित कोषको सञ्चालन
– स्थानीय राजस्व र व्ययको अनुमान
– संघीय कानुन र प्रदेश कानुन बमोजिम घाटापूर्तिको स्रोत व्यवस्था
– संघर प्रदेश सरकारी लगानी र लाभांशको लेखा व्यवस्थापन
– स्थानीय खर्च, राजस्व, धरौटी, कार्य सञ्चालन कोष र अन्य सरकारी कोष तथा सम्पत्तिको एकीकृत विवरण, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षण
उपाधि, सम्मान र विभूषण
– उपाधि, सम्मानतथा विभूषणको सिफारिस
सन्धी वा सम्झौता
– अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताको लागि संघ र प्रदेश तहमा अनुरोध, सिफारिस र सम्झौता कार्यान्वयनमा सहयोग
पर्यटन
– स्थानीयस्तरमा पर्यटकीय महŒवका स्थल तथा सम्पदाको पहिचान, संरक्षण र प्रबद्र्धन
– स्थानीय पर्यटन पूर्वाधार विकास र प्रोत्साहन
कार्य विभाजन नियमावली र अन्य ऐन कानून अन्तर्गत भैरहेकाकार्यहरूको विस्तृतीकरण
सार्वजनिक बिदा, उत्सव, उर्दी आादि
– स्थानीयतहमा सार्वजनिक बिदा, उत्सव, जात्रा, उर्दी आादिमा बिदा व्यवस्थापन
संस्कृति सम्बन्धी
– स्थानीयस्तरमा पुरातात्विक धार्मिक महŒवका सम्पदाहरूको संरक्षण सम्बद्र्धन सम्बन्धी कार्य
– स्थानीयस्तरमा सांस्कृतिक विकास तथा सम्बद्र्धन सम्बन्धी कार्य
समाजकल्याणर संघसस्था सम्बन्धी
– स्थानीयस्तरमा समाजकल्याण सम्बन्धी संघ संस्थाको दर्ता तथा नियमन
– गुठी, कोष तथा ट्रष्टहरूको व्यवस्थापन
– ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र असाहय बालबालिकाका र एकल महिला सम्बन्धी कार्य
शान्ति तथा पुनस्निर्माण क्षेत्र
– स्थानीय शान्ति समिति सम्बन्धी कार्य
उद्योग सम्बन्धी
– लघु, घरेलु र साना उद्योगको दर्ता, नवीकरण, खारेजी र नियमन विकास र प्रबद्र्धन
– लघु, घरेलु र साना उद्योगको विकास र प्रबद्र्धन
– उद्यमशीलता प्रबद्र्धन
(यो सामग्री तन्नेरी चासो सुर्खेत र साझा बिसौनी दैनिकको सहकार्यमा तयार पारिएको हो । आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित रहेर हरेक हप्ताको बुधवार निर्वाचनसँग सम्बन्धी सामग्रीहरूको साप्ताहिक श्रृङ्खला साझा बिसौनी दैनिकमा प्रकाशित हुनेछ ।)

प्रकाशित मितिः   २३ चैत्र २०७३, बुधबार १३:५५