स्थानीय तह निर्वाचन विशेष (श्रृङ्खला–५)

(गतसाताको बाँकी)
खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा (अनुसूची ९(५), अनुसूची ९(७) समेतबाट)
– खानेपानी सम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन
– साना जलविद्युत आयोजना, साना जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
– स्थानीयखानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्डर योजना, कार्यान्वयन र नियमन
– स्थानीय विद्युत वितरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियमन
– खानेपानी महसुल निर्धारण र खानेपानी सेवा व्यवस्थापन
– स्थानीय साना सतह तथा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको सञ्चालन र मर्मत–सम्भार सेवा शुल्क निधारण र संकलन व्यवस्थापन
– स्थानीय तटबन्ध नदी तथा पहिरो नियन्त्रण तथा नदी व्यवस्थापन र नियमन
– वैकल्पिक ऊर्जा
– स्थानीयतहमा वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयनर नियमन
– स्थानीयतहमा वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धी प्रविधि विकास र हस्तान्तरण, क्षमता अभिवृद्धि एवम् प्रबद्र्धन
विपद् व्यवस्थापन
– विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन
– स्थानीयस्तर विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना
– स्थानीयस्तरमा विपद् पूर्व तयारी, खोज तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पूर्व भण्डारण, वितरणर समन्वय
– विपद् जोखिम क्षेत्रको नक्सांकन, बस्तीहरूको पहिचान र स्थानान्तरण
– विपद व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय समुदाय तथा संघ–संस्थासँग सहयोग, समन्वय र सहकार्य
– विपद् कोष स्थापना तथा सञ्चालन र स्रोत साधनको परिचालन
– विपद् जोखिम न्यूनीकरणका स्थानीयस्तर आयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
– विपद् पश्चात् स्थानीयस्तरको पुनस्थापन र पुनर्निर्माण
– स्थानीयस्तरको विपद् सम्बन्धी तथ्यांक व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान
– स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन प्रणाली
जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण
– जलाधार तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन रनियमन
– प्राकृतिक प्रकोप रोकथाम र पूर्व तयारी
– सामुदायिक भू–संरक्षण र सोमा आधारित आयआर्जन कार्यक्रम
– पानी मुहान संरक्षण
– भू–संरक्षणर जलाधार व्यवस्थापन जन्य सामुदायिक अनुकूलन
– खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण
– खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड रनियमन
– ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, नुन, माटो, फायर क्ले तथा स्लेट आदि खानीजन्य वस्तु सम्वन्धीसर्वेक्षण, अन्वेषण, उत्खनन्
– ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, नुन, माटो, फायरक्ले तथा स्लेट आदि खानीजन्य वस्तुको संरक्षण, विकास, उत्खनन् र उपयोग सम्बन्धी दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापन ।
– स्थानीय खानी तथा खनीज पदार्थ सम्बन्धी सूचना तथा तथ्यांक संकलन, अभिलेखन तथा व्यवस्थापन
भाषा संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास
– भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास सम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन नियमन
– पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालयको संरक्षण, सम्भार, प्रवद्र्धन र विकास
– परम्परागत जात्रा, पर्वहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापन
संविधानको अनुसूची (९) मा उल्लिखित साझा अधिकार
सहकारी
– सहकारी अनुसूची ८ (२) मा समावेश भएको
शिक्षा, खेलकूद र पत्रपत्रिका
– शिक्षा (अनुसूची ८ (८) अन्तर्गत समावेश)
– स्थानीयस्तरमा खेलकुदको संरचना पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन तथा विकास
– स्थानीयस्तरमा खेलकुद प्रशासन र संघ–संस्थाको नियमन र समन्वय
– खेलकुद विकास र प्रबद्र्धन
– राष्ट्रियर प्रादेशिक खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना र सहभागिता
– खेलकुद सम्बन्धी प्रादेशिक पूर्वाधारको विकास
– स्थानीयतहका पत्रपत्रिकाको प्रकाशन अनुमति, अभिलेख र नियमन
स्वास्थ्य
– अनुसूची ८ (८) अन्तर्गत समावेश
कृषि
– अनुसूची ८ को १५ र १८ मा समावेश
विद्युत, खानेपानी, सिँचाइ जस्ता सेवाहरू
– विद्युत वितरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन
– खानेपानी महसुल निर्धारण र खानेपानी सेवा व्यवस्थापन
– स्थानीयसाना सतह तथा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको सञ्चालन र मर्मत–सम्भार सेवा शुल्क निधारण र संकलन व्यवस्थापन
– स्थानीय तटबन्ध नदी नियन्त्रण तथा नदी व्यवस्थापन नियमन अनुगमन
– स्थानीय पहिरो नियन्त्रण व्यवस्थापन नियमन अनुगमन
सेवाशुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क (अनुसूची ९ (१४) बाट समेत)
– स्थानीय सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
– संघीय कानुन र प्रदेश कानुन बमोजिम अख्तियारी दिइएका प्रकृतिक स्रोत साधन र सेवाशुल्क जस्ता रोयल्टी संकलन, समन्वय र नियमन
– कममूल्यका खनीज पदार्थको उत्खनन् रप्रयोगबाट प्राप्त रोयल्टी
– सामुदायिक वनको सञ्चालन र व्यवस्थापनबाट प्राप्त रोयल्टी
– पानीघट्ट, कूलो, पैनी आदि सञ्चालनबाट प्राप्त रोयल्टी
वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरूंगी, जल उपयोग, वातावरण पर्यावरण तथा जैविक विविधता (अनुसूची ८ को १० समेत)
– स्थानीयस्तरमा सामुदायिक, ग्रामीण तथा सहरी, धार्मिक, कवुलियती वनको संरक्षण, सम्वद्र्धन, उपयोग र नियमन एवम् वन उपभोक्ता समूहको व्यवस्थापन
– मध्यवर्ती क्षेत्रको सामुदायिक, धार्मिक र कबुलियती वनको व्यवस्थापन
– स्थानीयस्तरमा नदी किनार, नदी उकास, नहर किनार तथा सडक किनार वृक्षारोपण व्यवस्थापन
– स्थानीयस्तरमा निजी तथा व्यवसायिक वनको प्रबद्र्धन तथा नियमन
– स्थानीयस्तरमा सार्वजनिक खाली जग्गा र नाङ्गा पाखा वा क्षेत्रमा वृक्षारोपण, सम्भार र उपयोग तथा व्यवस्थापन
– स्थानीयस्तरमा जडिबुटी तथा अन्य गैरकाष्ठ वन पैदावार सम्वन्धी, सर्भेक्षण, उत्पादन, संकलन, प्रवद्र्धन, प्रशोधन, र बजार व्यवस्थापन
– वन बीऊ बगैंचा ९द्यचभभमष्लन क्भभम इचअजबचमक( द्यक्इ० स्थापना, व्यवस्थापन र प्रबद्र्धन
– नर्सरीस्थापना, बिरुवा उत्पादन, वितरण, रोपण र प्रबद्र्धन
– वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गीको संरक्षण, व्यवसायिक पालन, उपयोग र अनुगमन
– मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन
– स्थानीय प्राणी उद्यान (चिडियाखाना) स्थापना र सञ्चालन
– स्थानीय वन्यजन्तु पर्यटन र आयआर्जन
– स्थानीयस्तरमा आखेटोपहार व्यवस्थापन
– स्थानीयस्तर मावन, वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गीको अभिलेखांकन तथा अध्ययन अनुसन्धान
– वातावरण पर्यावरण तथा जैविक विविधता
– रैथाने प्रजातीको संरक्षण र प्रबद्र्धन
– मिचाह प्रजातीको नियन्त्रण
– स्थानीयस्तरकोजोखिम न्यूनीकरण
– जैविक विविधताको अभिलेखांकन
– स्थानीयस्तरमा हरियाली प्रबद्र्धन
– स्थानीय साना जल उपयोग सम्बन्धी क्षेत्रगत अयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन
खानीतथा खनीज
– अनुसूची ८(२१) मा समावेश भएको
विपद् व्यवस्थापन
– अनुसूची ८(२०) मा समावेश भएको
सामाजिकसुरक्षा र गरिबी निवारण
– सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन
– पहिचान भएका एवम् लक्षित समूह सम्बन्धी स्थानीय योजना, कार्यक्रम, स्रोत परिचालन र व्यवस्थापन
– सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय निकाय तथा संघ–संस्थासँग सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य
– सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी स्थानीय तथ्यांक र सूचना व्यवस्थापन
– गरिबी निवारण
– गरिबी निवारण सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, नियमन र अध्ययन अनुसन्धान
– गरीब घरपरिवार पहिचान सम्बन्धी स्थानीय सर्वेक्षण, सूचना व्यवस्थापन र नियमन
– स्थानीय सामाजिक सुरक्षा योजना र व्यवस्थापन
– राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय संघ–संस्थासँग सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य
व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्यांक
– संघीय कानुन र मापदण्ड बमोजिम स्थानीय तहमा व्यक्तिगत घटना (जन्म,मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइँ सम्बन्ध विच्छेद र धर्मपुत्र र धर्मपुत्री, बसाइँ सराइँको दर्ता
– आधुनिक प्रविधि अपनाइ व्यक्तिगत घटनाको अभिलेख व्यवस्थापन र प्रतिवेदन
– स्थानीय तथ्यांक सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन
पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय
– स्थानीयस्तरमा पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय संरक्षण, सम्बद्र्धन र पुनर्निर्माण
सुकुम्बासी व्यवस्थापन
– संघीय र प्रदेश कानुन बमोजिम स्थानीय तहमा सुकुम्बासी पहिचान र अभिलेख व्यवस्था
– स्थानीयस्तरमा सुकुम्बासी सम्बन्धी जीविकोपार्जन र बसोबास व्यवस्था
प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी
– अनुसूची ९ (६) मा समावेस
सवारीसाधन अनुमति
– यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन
– स्थानीय सार्वजनिक यातायातको रुट निर्धारण, अनुमति, नवीकरण, सेवाको गुणस्तर, भाडा दर निर्धारण र नियमन
– ट्याक्सी सेवा अनुमति, व्यवस्थापन र नियमन
– वातावरणमैत्री, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद् जोखिम संवेदी, अपांगता र लैङ्गिक मैत्री यातायात प्रणालीको स्थानीय तहमा प्रवद्र्धन
संविधानका मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, राज्यका नीति सम्बन्धी धारा र अन्य धारामा उल्लिखित कार्यको विस्तृतीकरण
संस्कृतिक्षेत्र
– स्थानीयस्तरमा गुठी अन्तर्गत परम्परागरतरूपमा चलिआएका विभिन्न जात्रा, पर्वहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापन
धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको व्यवस्थापन
– स्थानीय महŒवका धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको व्यवस्थापन
आवासको हक
– आधारभूत आवासका योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन (स्थानीय तह)
महिला हक सम्बन्धी
– महिला हक सम्बन्धी नीति, योजना, कार्यान्वयन, समन्वय र नियमन
– स्थानीयस्तरमा महिलाको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सशक्तीकरण र क्षमता विकास
– लैंगिक हिंसा निवारणका लागि निरोधात्मक, प्रबद्र्धनात्मक, संरक्षणात्मक उपाय र पुनस्र्थापना
– लैंगिक उत्तरदायी बजेट र परीक्षण सम्बन्धी कार्य
महिला तथा बालबालिका क्षेत्र
– बालबालिकाको हकहित संरक्षण सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन
– स्थानीयस्तरमा बालबालिकाको हकहित संरक्षण
– स्थानीयस्तरमा बालमैत्री शासकीय प्रबन्ध, बाल क्लव, स्थानीय बाल संरक्षण समिति र बाल सञ्जाल
– बालबालिकाकोहकहित संरक्षण सम्बन्धी संघ, प्रदेश, निकाय र संघ–संस्थासँग सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य
– स्थानीयस्तरमा बालबालिका परिवार सहयोग
– स्थानीयस्तरमा बैकल्पिक स्याहार पद्धतिको कार्यान्वयन
– स्थानीयस्तरमा बाल न्याय
– स्थानीयस्तरमा बाल गृह रपुनस्र्थापन केन्द्र, शिशु स्याहार केन्द्र र बाल विकास केन्द्र व्यवस्थापन
– स्थानीयस्तरमा सडक बालबालिका व्यवस्थापन
– स्थानीयस्तरमा बालबालिकाको हिंसा नियन्त्रण
– बालसुधार तथा पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना, सञ्चालन, अनुमति र नियमन
– आपत्कालीन बाल उद्धार कोष स्थापना र व्यवस्थापन
युवाक्षेत्र
– स्थानीयस्तरमा युवा जागरण, सशक्तीकरण र परिचालन
– स्थानीयस्तरमा युवा सीप, उद्यमशीलता तथा नेतृत्व विकास
राज्यकानीति (विकास संवन्धि नीति)
– विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धिका कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन (स्थानिय तह)
– वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान र प्रविधि विकासमा लगानी
(स्थानीय तह)
– राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारका कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन (स्थानीय तह)
– सूचना प्रविधिमा सर्वसाधरण जनताको सहज र सरल पहुँच बारेका कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन
– स्थानीयस्तरमा सूचना प्रविधिको प्रयोग तथा उपयोग
राज्यकानीति (प्राकृतिक स्रोत र साधनको संरक्षण, सम्बद्र्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति)
– जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकासका कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन
– नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकासका कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन
– जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण र नदीको व्यवस्थापन गर्दै दिगो र भरपर्दो सिँचाइ विकासका आयोजनाको कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन
– विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्व सूचना प्रणाली सम्बन्धी कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन
राज्यका नीति (नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति)
– आधारभूतबसोबास (प्रदेश स्तर) मा समन्वय
– अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन
– योजनावद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकासका कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन । एकीकृत बस्ती विकासका लागि जग्गाको एकीकरण तथा जग्गा विकास र व्यवस्थापन
– आधारभूत यातायात (प्रदेशस्तर) मा समन्वय
– यातायात क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि
– यातायात सुविधामा नागरिकको सरल, सहज र समान पहुँच
– वातावरण अनुकूल र मैत्री प्रविधिलाई प्राथमिकता
– निजी यातायातको नियमन र नियन्त्रण
– सुरक्षित, व्यवस्थित, भरपर्दो र अपाङ्गता(मैत्री यातायात प्रणाली
संविधानका मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त सम्बन्धी धारा र अन्य धारामाउल्लिखित कार्यको विस्तृतीकरण स्थानीयबजेट, वित्तीय व्यवस्थापन र लेखापालन संविधानको भाग(१९ र स्थानीय योजना (स्थानीयस्वायत्त शासन ऐन, २०५५)
अर्थ तथा वित्त क्षेत्र
– स्थानीयतहको समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण तथा स्थानीय आर्थिक नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
– आर्थिक साधनको बाँडफाँड र समता एवम् स्थानीय विकासका लागि आर्थिक साधनको महत्तम उपयोग तथा परिचालन
– स्थानीय राजश्व सम्बन्धी नीति, कानुन तर्जुमा कार्यान्वयन र नियमन
– स्थानीय सार्वजनिक खर्च सम्बन्धी नीति तर्जुम कार्यान्वयन र नियमन
– स्थानीय ऋण तथा अनुदानको व्यवस्थापन र नियमन
– स्थानीय लगानी प्रक्षेपण (सरकारी, सहकारी र नीजि) र वित्तीय व्यवस्थापन
– स्थानीय सरकारी सम्पतिको एकीकृत विवरण
– स्थानीय सरकारी बाँकी रकमको लगत राख्ने रअसुल उपर गर्ने
योजना
– स्थानीयतह विकास नीति, स्थानीयस्तरका अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा र अनुगमन तथा मूल्यांकन
– स्थानीय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र निर्धारण
– स्थानीय मानव संशाधन विकासका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना तर्जुमा
– स्थानीयस्तरमा सञ्चालित केन्द्रीय र प्रादेशिक विकास आयोजना कार्यान्वयन, समन्वय, सहकार्य
– अध्ययन अनुसन्धान
– वार्षिक विकास कार्यक्रम, स्वीकृति, कार्यान्वयन र नियमन
– गरिबी निवारणको रणनीति तर्जुमा
– अनुगमनतथा मूल्यांकनको आधारप्रक्रियानिर्धारण, क्षेत्रगत नीतिको अनुगमन तथा मूल्यांकनस विकास आयोजना कार्यान्वयन, अनुगमन र प्रतिफलको समीक्षा
स्थानीय आर्थिक प्रणाली तथा कोष
– स्थानीय सञ्चितकोषबाट खर्च गर्न सकिने सम्बन्धी स्थानीय आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी नीति तथा कानुन निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन
– स्थानीय बजेट सीमा निर्धारण, तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
– स्थानीय लेखा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन
– स्थानीय संचित कोषको सञ्चालन
– स्थानीय राजस्व र व्ययको अनुमान
– संघीय कानुन र प्रदेश कानुन बमोजिम घाटापूर्तिको स्रोत व्यवस्था
– संघर प्रदेश सरकारी लगानी र लाभांशको लेखा व्यवस्थापन
– स्थानीय खर्च, राजस्व, धरौटी, कार्य सञ्चालन कोष र अन्य सरकारी कोष तथा सम्पत्तिको एकीकृत विवरण, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षण
उपाधि, सम्मान र विभूषण
– उपाधि, सम्मानतथा विभूषणको सिफारिस
सन्धी वा सम्झौता
– अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताको लागि संघ र प्रदेश तहमा अनुरोध, सिफारिस र सम्झौता कार्यान्वयनमा सहयोग
पर्यटन
– स्थानीयस्तरमा पर्यटकीय महŒवका स्थल तथा सम्पदाको पहिचान, संरक्षण र प्रबद्र्धन
– स्थानीय पर्यटन पूर्वाधार विकास र प्रोत्साहन
कार्य विभाजन नियमावली र अन्य ऐन कानून अन्तर्गत भैरहेकाकार्यहरूको विस्तृतीकरण
सार्वजनिक बिदा, उत्सव, उर्दी आादि
– स्थानीयतहमा सार्वजनिक बिदा, उत्सव, जात्रा, उर्दी आादिमा बिदा व्यवस्थापन
संस्कृति सम्बन्धी
– स्थानीयस्तरमा पुरातात्विक धार्मिक महŒवका सम्पदाहरूको संरक्षण सम्बद्र्धन सम्बन्धी कार्य
– स्थानीयस्तरमा सांस्कृतिक विकास तथा सम्बद्र्धन सम्बन्धी कार्य
समाजकल्याणर संघसस्था सम्बन्धी
– स्थानीयस्तरमा समाजकल्याण सम्बन्धी संघ संस्थाको दर्ता तथा नियमन
– गुठी, कोष तथा ट्रष्टहरूको व्यवस्थापन
– ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र असाहय बालबालिकाका र एकल महिला सम्बन्धी कार्य
शान्ति तथा पुनस्निर्माण क्षेत्र
– स्थानीय शान्ति समिति सम्बन्धी कार्य
उद्योग सम्बन्धी
– लघु, घरेलु र साना उद्योगको दर्ता, नवीकरण, खारेजी र नियमन विकास र प्रबद्र्धन
– लघु, घरेलु र साना उद्योगको विकास र प्रबद्र्धन
– उद्यमशीलता प्रबद्र्धन
(यो सामग्री तन्नेरी चासो सुर्खेत र साझा बिसौनी दैनिकको सहकार्यमा तयार पारिएको हो । आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित रहेर हरेक हप्ताको बुधवार निर्वाचनसँग सम्बन्धी सामग्रीहरूको साप्ताहिक श्रृङ्खला साझा बिसौनी दैनिकमा प्रकाशित हुनेछ ।)