बट्कोही

मझघरान् मन्ह्‍ला

मानबहादुर चौधरी ‘पन्ना’

आज बद्री फे गुम्म बा । पानी पर्नासक करठ पानी फे पर निस्याकठो । जारक मार बुह्राइल बुह्राखारा पस्कक आँगीठे गिन्योर बैठल बाट । यी बरस महाजोरसे जार बह्रल बा । मझघरान मन्ह्‍ली आज मन्जोरी नाजाख घर बैठल बाटी । जार बह्रलक कारण स्कुलफे बिदा बा ।

‘आज असिन जार बा छाई ट्वार बाबा विदेश बाट कसिन अवस्थाम पो बाट । फोनम बटोइबोे त सब हाल खबर मज बा कठ । ट्वार डाडु फे काठमाडौं पह्र गिल बा । ओहर फे अस्टह जार बा डाई कैख फोन कर्ल रह । टुह्र मजासे पहरदेहो छाई, टुन्हक बाबा परद्याशम असिन दुःख करट ।’ पस्कक आँगी ताप ब्याला आफन छाईसे मझघरान् मन्ह्‍ली कली । असौ मझघरान मन्ह्‍लक छावा एस.इ.इ. उत्तीर्ण कैक काठमण्डु पह्र गिल बाटिस् । अप्न निपह्रर्लक कारण छाइछावा दुःख नापाइट कैक मझघरान मन्ह्‍ला आफन छावाह काठमाडौं पह्र पठैल बा । वाकर छावा काठमाडौंम पहरठिस् । छाई कक्षा ९ म गाउँक स्कुलिम पहर्टी बाटिस् । मझघरान मन्ह्‍ला विदेश गिलसे फे मन्ह्‍ली प्रायः आफन गाउँक मनैनसँग ज्याला मन्जोरी कर जैटी रठी । दु चार रूपया कमाख घर गृहस्थी धन्ल बाटी । ऊ गाउँक मनै प्राय सदरमुकामम लेबर, मिस्त्री, ढलान घर निर्माण कार्य असक विभिन्न मजदुरी कर्ठ ।

मझघरान मन्ह्‍लक कतार गैलक दुई बरस पुगटिस् । यहर छावा भर्खर काठमाडौं पह्र गैल बाटिस् । एकठो कहकुट बा जस्त मनैनसे लग्बो ओस्ट बान लागठ । सुधिर कक्षा ११ म पहर्ना भर्खरिक किशोरावस्थाके उमेरके आलाकाचा युवा हो । बाबा बिदेशम गैलक कारण वाकर लाग रूपया पैसक अभाव नैहुइटिस् । फोन कर्टि कि बाबा विदेशसे फटाकसे रूपया पठादेठिस् । सायद ओहमार हुई वाकर सँघसाथ करुइया फे मोजमस्ती कर्ना स्वभावके बाटिस् । संघरेन फे धेर बाटिस् । जहाँ गैलसे फे नास्तापानी खैलक बिल ओह टिरठ । संघरेन झन उही टिबोली मर्टि कठिस् ‘का चिन्ता कर्ठो यार । छात्तिम आँट ओ गोझुम गाठ बा कलसे जठ्याक फे बठिनेन् पटाजिठ का ।’ हुइना फे गाडी भाडा, नास्ता खर्च, सब ओह टिरठ । ओहमार वाकर धेर लौरेनसे हिमचिम बाटिस् । उही भित्ररसे मन निपरैलसे फे यहरतेहर डोनरके काम सुधिरसे काम चल्ना हुइलक कारण फेसबुक ह्वाटसप प्राय बठिनेनसे बिजी रहट सुधिर । वाकर कलेजम पहर्ना एन्जिला, सलिना, सन्ध्या, अमृता धेर गर्ल फे्रन्ड बनैल बा ।

टिनिन्न ! टिनिन्न !! मोबाइलके घण्टी बज्लिस् । मझघरान मन्ह्‍ला नम्बर हेरल काठमाडौंसे छावा सुधिरके फोन रलहिस् । प्रचण्ड गर्मीम काम कर्टि रहलम ऊ फोन उठाइल– ‘हेलो’

‘ह बाबा मै हुइटु । काठमाडौंसे सुधिर बोलटु । कलेजके फि तिर्ना पैसा चाहाल रह । ओहमार फोन कर्नु ।’

‘टम्की भर्खर दस दिन आघ त मै चालिस हजार रूपया पठादेनहु जे छावा ।’

‘अरे ! बाबा काठमाडौंक बठाइ सहरम सारा रूपया पैसाबिना काम निचलट । महङ्गी ओस्त बा, गाडीम आउजाउ, घर भाडा, नास्ता खर्च यहरटेहर सब ओरागिल । परीक्षा आइटा, कलेजके फि फे टिर परल । फि निटिर्लसे परीक्षाम फेन बैठ निदेना कल बा । तुरुन्त पचास हजार पठादेह परल ।’ छावा कलिस् ।

बिचारा ! मझघरान मन्ह्‍लकठे रूपया नैरलहिस् । संघरेनसे सरसापट ऋण सापट कैक फट्से पैसा पठैटी कि गोहिनसे फुलमास कर्ना बाहार खुल्जिठिस् । फकाऊ पैसा देखाउ तमासा कहसक यी दुनिया पैसाम चलल बा । विदेशमसे पैसा अइटी कि आज सुधिर एन्जिला, सलिनासे बार रेष्टुरेन्टम पैसल बाट । दुनु पाँजर सुन्दरी बठिनेन्के बिचम बैठ्ख सुधिरके हाठम वियरके बोटल पक्रल बा । माइ डियर ऐस करो यार मै बाटु । ओह ब्याला कतारसे बाबक फोन अइठिस् ।

टिनिन्न ! टिनिन्न !! मोबाइलके घण्टी अइलिस् । मोबाइल ह्यारल बाबक फोन, उठाऊ कि निउठाऊ हुइठिस्, सुधिरह । क्या र्याक हुइल यार । उही झिझो लग्ठिस् । भर्खर ऊ बठिनेनसे झुम हुइल रह । एन्जिला फोन ह्यारट्– ‘टुहार बाबक फोन हो, उठाऊ न । टु त बातक फे सिपार बाटो, मिलादर्बो नि ।’ उसकैठिस् उही । ऊ फोन उठाइट– ‘हेलो, दर्शन बुवा !’

‘भाग्यमानी, आज दिन्ख पैसा पठादेल रनहु । पैले कि नाई कैख फोन कर्नु ।’

‘हजुर मै पासेक्नु । फोन करम कहटनहु फोन निलागल ।’

‘काल्ह फि टिर दारस् ओ मजासे पह्रिस् ।’

‘हा हा, आब मै क्वाठम परीक्षाके तयारी कर्टि बाटु, पह्रटु ।’

ए ! ल मजासे पह्रहो, छावा । मै पह्र नापाख म्वार जिन्दगी दुःखम बिटल बा, टै मजासे पह्रस् कैख यहाँ परदेशम टुन्हक लाग दुःख कर्टी बाटु ।

‘ल बाई बाबा ।’

एन्जिला– ‘वाह ! सुधिर टुहिन त मन्नु, यार । टु आपन बाबाह क्या मख्ख बनादेलो । यी अइड्या चाहिँ मन परल ।’

सलिना– ‘असिन बात छोरो यार । आज मस्टी कर्ना हो, फेनसे एक राउण्ड मगाऊ ना सुधिर ठनिक निपुलस् लागता ।’

फेनसे बियरके चुस्की, सेक्वा, भुटुनम जम्ठ । अस्टहख कभु नगरकोट, कभु पशुपति त कभु दक्षिणकाली कर्टी । बाबक पठाइल पचास हजार कुछ दिनम झ्वाम्म पार ढारट् ।

यहर गाउँम मझघरान मन्ह्‍ली ज्याला मन्जोरी कैख छाईह पह्रैटी रठी । बहुत दिन पाछ मझघरान मन्ह्‍ली आफन छावाह फोन कर्ठी ।

‘हेलो’

‘हजुर डाई ढोग कर्नु ।’

‘भाग्यमानी, का कसिन खबर बा छावा ?’

‘सब मज बा । ओहर कसिन बा त डाई ?’

‘लम्मा सास टन्टी, ठिक बा कह परल । बर्खा आइ लागल । गाउँम सबजन डिह्वा ज्वाट लग्ल । ट्वार बिदा मिलटा कलसे घर आइस् कहटनहु ।’

‘झिझो मन्टी, आ डाई फे बात निबुझ्ठे । म्वार पह्राइ चलल बा । मै आइ नैसेकम मनैन लगाक जोटाइस् । मै घर अइम त पह्राइ छुटजाई । गाउँघरसक ठ्वार हो सहरम बैस्ख पहर्ना ।’

‘बिदा निमिल्ठो त रहिन्दे छावा ।’

विचारी ठ¥वा फे रूपया नैपठादेना, छावा फे घर निआदेना । दान दान रलक डिह्वा बारी बाँझो फे ढरक निहुइल । हरदिन कामक चिन्ता कर्ठी, मझघरान मन्ह्‍ली । कुछ दिन पाछ आपन ठर्‍वाह फोन कर्ठी ।
टिनिन्न ! टिनिन्न !! ‘हेलो’

‘हेलो, के बोलटो ?’

‘मै हुइटु, सुधिरक डाई ।’

‘ए ए ! का कसिन खबर बात ओहर ?’

‘का हुई, घरम गर्ज परल बा । एक्को रूपया नैहो । सबजन डिह्वा बारी जोत सेक्ल मकै बोसेक्ल । टेक्टर, ठ्याकठ्याक्याले जोतैना फे पैसा निहो । ओहमार त फोन कर्नु ।’

‘टप्की भर्खर छावाह पैसा पठादेनु । आजकाल नै हो ओहफेन खोजखाज सरसापट कैक पठादेबु ।’

‘जैह्या फे छावाह केल पठैटु कठो । कत्रा रूपया लग्ठिस् वाकर ।’

‘का करट्या त एक त हम्र पह्र निपैली । छावाह सहरम धैख मजासे पह्राऊ कना इच्छा बा । हमारअसक पाछ दुःख नापाए कैक सोच्ठु । ओहमार त घर पर्‍यारसे अत्रा दूर कष्ट सहख बैसल बाटु ।’

‘यहाँ गाउँक मनै कत्रा बात कट्ठ मझघरान मन्ह्‍लीक ठर्‍वा त विदेश कमाए गिल बाटिस् । रूपया पैसक का हर्जा का मन्जोरी कर जिठो कठ । यी मनैनके न्वान मिर्चा किन्ना पैसा निरहठ । मनै विदेश जाख घर घडेरी जोरसेक्ल । ओह टुटल झोप्रीम बैस्ना रह कलसे का खाए विदेश बैठ परल बा ।’

मझघरान मन्ह्‍ला नाजावाफ होखन फोन धरल । यहर परदेशम कत्रा हन्डर ठक्कर खाइ परठ कना का पत्ता छुनकलीह । ‘मै यहाँ मर मर कमैटी बाटु । दुई चार पैसा हुइटी कि छावाह पठाइ परता । कसिक सम्झाऊ ।’ ऊ मनमन स्वाचट । ओभर ट्याम करम कलसे घरक लाग दानदान खर्च पानी पठाइ सेक्टु कि कैख १२ घण्टा काम कर्ना मझघरान मन्ह्‍ला दोसर दिनसे १६घण्टा कामम जुटल । करिब एक महिना पाछ गाउँम घरखर्च पचास हजार पठादेहल । यहर रातदिन कामम खट पर्ना मझघरान मन्ह्‍लक स्वास्थ्य अवस्था फे बिग्रटि गैलिस् । कुछदिन पाछ सुधिरके फोन बज्लिस् ।

टिनिन्न ! टिनिन्न !! ‘हेलो’

‘हजुर बाबा ढोग कर्नु ।’

‘भाग्यमानी का कर फोन कर्ले ? छावा ।’

‘पैसा चाहल रह । ड्रेस किन्ना, किनाब किन्ना, ट्युसनके फि फे टिर्ना बा ।’

‘टप्की पठैलक पैसा काहा काहा खर्च कर्ले त ?’

‘ओत्र रूपयाले कै दिन चली सहरम । सब रूपया ओरास्याकल यहाँ नापुग्ख संघरेनसे ऋण सापट कर्ल बाटु ।’ बात सओर्ख बट्वाइल सुधिर ।

‘कठ्याक चाहाल बा ।’

‘साठी सत्तरी हजार हुई त पुग्जाई ।’

छावक फोनले मझघरान मन्ह्‍ला निस्तब्ध हुइठ । सहरम धैख छाईछावा पह्रैना कलक त गरिबनके लाग अभिसाप हो कि का कनासक फे लग्ठिस् । मजा शिक्षा देना लर्कनके भविष्य बनैना सपना सपनामै हुइना हो कि कनास मझघरान मन्ह्‍ला मनमन स्वाचट । भगवान कहट हु टैँ आँट मै पुगैम ज्या परी परी आपन कर्तव्य त करही परल कैख । कम्पनीसे पेश्की रूपया माङ्ख संघरेनसे सरसापट कैख आइ.एम. इ. कैदेहट ।

पैसा पैटिकी सुधिरके चालढाल ओह हुइटिस् । फुलमास कर्ना, बठिनेन घुमैना, रेष्टुरेन्ट बार जैना त वाकर लाग सामान्य होसेक्ल रलहिस् । आइ.एम.इ.से रूपया निकार्ख । आज फे आपन गर्ल फ्रेन्ड गोहिनसे रेष्टुरेन्ट छिरल बा । आधा रातसम ड्रिङ्क्स कर्लक क्वाठम आक लम्पसार हुइल रहठ । ओह ब्याला विदेशसे फोन अइठिस् । टिनिन्न ! टिनिन्न !! ऊ फोन ह्यारट आपन बाबक नम्बर देख्क एक फ्यारा रिस फे उट्ठिस् । फोन नाउठाक काट्देहट । फेनसे ओसहख फोनक घण्टी बज्ठिस् । अखिस ऊ फोन स्वीच अफ कैख सुट जाइट ।

वास्तवम ऊ दिन वाकर बाबा फोन नाकैख मझघरान मन्ह्‍लक मोबाइलमसे संघरेन कर्ल रलहिस् । काखर कि ऊ दिन मझघरान मन्ह्ला काम कर्टी कर्टी अचानक बेहोस् हुइल रह । तत्काल ओह कम्पनीम काम कर्ना कामदार मिल्ख अस्पतालम लैजैटी लैजैटी मृत्यु हुइल रलहिस् । ओहमार घर खबर करक लाग फोन कर्ल रलह तर छावक मोबाइल स्वीच अफ कर्लक ओहर्से वाकर जन्नीक मोबाइलम फोन कर्ठ ।
टिनिन्न ! टिनिन्न !! मोबाइलके घण्टी बज्लक सुन्ख मझघरान मन्ह्‍ली फोन उठाइल ।

‘हेलो’

‘हेलो, हजुर कतारसे फोन कर्ली ।’

‘सुधिरक बाबा हुइटो ।’

‘सुधिरक बाबक संघर्या मिठ्ठु हुइटु ।’

‘ए ए ! कुछु काम रह कि ? का कामले अत्रा रात फोन कर्लो त बताऊ ना ।’

‘हजुर……रह । सुधिरके बाबा …..’

‘का हुइलिन जे जनाऊ त सही ।’

‘आज दिन्ख अचानक बेहोस् हुइल रलह । अस्पताल लैगिलम डक्ट¥वा ….. मृत्यु हुइल बात कल ।’ ओहमार फोन कर्ली हजुर । कम्पनीसे काल्ह नेपालम लास पठैना कल बा ।

ओत्रा बात सुन्टी कि मझघरान मन्ह्लीह धर्ती घुमसक लग्लिस्, भूकम्प आइसक लग्लिस् । विचारी का करु का निकरु चक्वागिल । आँखीभर आँस भलभल बह लग्लिस् । आपन सुटल छाईह उठाइल । ऊ हतरपतर आपन छावा सुधिरह फोन लागाइल अफसोच स्वीच अफ हुइलक कारण निलग्लिस् । ऊ रातभर रुइल । रानपासके छरछिमेक फे पत्ता पैलिन सबजन ऊ घर जुट लग्लिन् । सबजहन यी खबरले आफन्त इष्टमित्र चिन्ता व्यक्त कर लग्ल । मझघरान मन्ह्लीक रुइट रुइट सब आँस सुक सेक्ल रलहिस् । बिहान्ख गाउँक अग्घ्वा जीबलाल सुधिरह फोन लगाइल ।

टिनिन्न ! टिनिन्न !!! घण्टी बज्टी कि सुधिर फोन उठाइल– ‘हेलो’

‘सुधिर हुइटो ?’

‘हजुर मै सुधिर हुइटु । अप्नेक के हुइटी त ?’

‘मै ट्वार गाउँक जीबलाल काका हुइटु ।’

‘का कर सकारे फोन कर्लो त काका ?’

‘फोन त रात्टिए कर्लक हो । टोर फोन स्वीच अफ रह । भर्खर फोन लागल ।’

‘ओसिन का काम रह जे ?’

‘का रही दुःखक खबर बा । विदेशसे फोन आइल बा । ट्वार बाबा आव यी दुनियाम निहुइट । अचानक मृत्युके खबर आइल । आज बिदेशसे एयरपोर्टम बाकसम लास अइना हु । ओहर चाजोपाँजो मिलैहो । हमार गाउँक चेतनह फेन फोन कैदेरख्नु । सायद आब ट्वार ड्याराम अइम कहटह ।’

यी खबरले सुधिरके ग्वारा लर्‍याकलुरुक हुइलिस् । संसार घुमसक लग्लिस् । तीन लोक चौध भुवन द्याखसक लग्लिस् । नाजावाफ होख निस्तब्ध हुइल सुधिर ।


पृष्ठ संयोजकः मानबहादुर चौधरी, पत्राचारके लाग ठेगानाः इमेल: [email protected], [email protected] र मो.न.: ९८४८०४०८८०

प्रकाशित मितिः   २ कार्तिक २०७९, बुधबार ०५:०४